Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yepyep
20:45
6080 9d0f 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
yepyep
20:45
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
yepyep
20:45
20:39
Wait, 15″x15″, Oil on Panel, 2015 – Daliah L....
Reposted fromcuty cuty viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
yepyep
20:37
1341 b860
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaszszsz szszsz
yepyep
23:18
yepyep
23:18
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaodulekkocurek odulekkocurek
23:17
yepyep
23:17
yepyep
23:17
yepyep
23:16
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viaarrependimento arrependimento
yepyep
23:16
23:16
yepyep
23:14
1682 03d6 500
yepyep
23:14
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viaodulekkocurek odulekkocurek
yepyep
23:13
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viaxer xer
yepyep
23:13
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaarrependimento arrependimento
yepyep
23:12
yepyep
23:11
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
yepyep
23:11
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl